Linda, verksamhetsledare socialtjänsten

"Våga vara mer nyfiken"

Asylsökande, flykting eller migrant?

Begreppen asylsökande, flykting och migrant används för att beskriva människor som har lämnat sina hemländer och korsat landgränser.

Det finns över 100 miljoner människor på flykt i världen idag!

Asylsökande

En asylsökande är en person som har tvingats lämna sitt land på grund av krig, konflikt eller förföljelse och som söker skydd mot allvarliga människorättskränkningar i ett annat land. Att söka asyl (skydd) är en mänsklig rättighet. Alla stater i världen som skrivit under FN:s flyktingkonvention har skyldighet att se till att flyktingar som vill söka skydd får göra det. 

Asylsökande är inte folkbokförda i Sverige och räknas inte in i statistiken för befolkningen. För att en asylsökande ska bli folkbokförd krävs att personen har ett uppehållstillstånd som gäller i minst 12 månader. Den som vill få skydd i Sverige ska lämna in sin ansökan om asyl hos gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.

Lagen säger att Migrationsverket ska ta särskild hänsyn till barn och barnens bästa. Alla barn, som kan och vill, har rätt att tala och bli lyssnade på.

Flykting

En flykting har fått sin asylansökan godkänd. Det vill säga att personen anses av Migrationsverket befinna sig i en så pass riskfylld situation i sitt hemland att hon inte hade något annat val än att lämna och söka skydd utanför sitt eget land. Enligt FN:s flyktingkonvention, svensk lag och EU-regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning och/eller tillhörighet till viss samhällsgrupp. Flyktingar har rätt till internationellt skydd. Flyktingar har korsat en landgräns. Den som har flyktingsstatusförklaring får normalt uppehållstillstånd i tre år.

Migrant

Många organisationer ser på migranter som personer som vistas utanför sitt hemland, som inte är asylsökande eller flyktingar. Vissa migranter lämnar sitt land för att de till exempel vill arbeta, studera, eller återförenas med familjen. Andra behöver lämna till följd av fattigdom, politisk instabilitet, gängvåld, naturkatastrofer eller andra allvarliga omständigheter. 

Migranter väljer att flytta, inte på grund av ett direkt hot om förföljelse eller död.

Till skillnad från flyktingar som inte kan återvända hem i säkerhet möter migranter inga sådana hinder. Om de väljer att återvända hem kommer de att få skydd av sin egen regering. Det är viktigt att förstå att trots att migranter inte flyr förföljelse, har de fortfarande rätt att åtnjuta sina mänskliga rättigheter, oavsett vilken status de har i det nya landet. 

“Så, människorna som har anlänt i båtar till Grekland, Italien och andra platser under de senaste åren. Vilka är de? Flyktingar eller migranter?”

Faktum är att de kan vara både och. De flesta människor som anländer till Italien och Grekland kommer ifrån krigshärjade länder. Ett mindre antal kommer från andra länder, och för många av dem skulle begreppet ”migrant” vara korrekt.